Služby

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008  o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Poskytujeme:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie

Zabezpečujeme:

  • rozvoj pracovných zručností
  • záujmová činnosť

Kapacita:

  • 30 miest v dennom stacionári Petrovany
  • 20 miest v dennom stacionári Sedlice